مدیریت بازرگانی -دولتی-صنعتی -کارآفرینی

مدیریت بازرگانی -دولتی-صنعتی -کارآفرینی دانشگاه پیام نور وآزاد اسلامی و علوم پایه

ردیف

شماره دانشجوئی

نمره نهائی

1-

910872480

9/5      نه ونیم

2-

910832026

13          سیزده

3-

911028400

15/5    پانزده ونیم

4-

910609858

12        دوازده

5-

911042684

17         هفده

6-

911073515

13/5     سیزده ونیم

7-

911091157

17          هفده

8-

911024867

12        دوازده

9-

911033285

14/5    چهارده و نیم 

10-

910856445

12          دوازده

11-

920042311

13         سیزده

12-

910840283

13/25 سیزده و بیست وپنج

13-

911065440

12/5   دوازده ونیم

14-

9110885160

15         پانزده

15-

911051546

14/75 چهارده و هفتاد...

16-

911072360

14/75 چهارده و هفتاد...

17-

911026417

8/75 هشت و هفتاد وپنج

18-

911028975

14 چهارده

19-

911077662

12 دوازده

20-

911035214

19  نوزده

21-

911063775

15 پانزده

22-

911104755

12 دوازده

23-

911078286

19 نوزده

24-

911024826

15 پانزده

25-

911027750

12 دوازده

26-

911104351

9/5 نه ونیم

27-

910611083

14 چهارده

28-

911040538

12/5 دوازده و نیم

29-

910852005

14/75 چهارده و هفتاد ...

30-

911070899

9/5 نه ونیم

31-

911030855

15/5 پانزده و نیم

32-

911045435

12    دوازده

33-

911024681

12    دوازده

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 19:17  توسط دکتر عبدالقادر تکه یی  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 18:52  توسط دکتر عبدالقادر تکه یی  |